Skomentuj:

zamknij
zamknij

Regulamin Serwisu www.ekobudowanie24.pl

§1. WSTĘP

 • 1. Portal internetowy pod domeną ekobudowanie24.pl, zwany w dalszej części Regulaminem serwisu, jest stroną internetową widoczną pod adresem www.ekobudowanie24.pl, zawierającą w swej treści, wyglądzie oraz strukturze Serwisu wszystkie podstrony, dane tekstowe i graficzne zawarte na określonym oprogramowaniu.
 • 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Portalu jego działania i funkcjonalności. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które określają prawa i obowiązki Klienta, jak również zakres odpowiedzialności i obowiązki Administratora jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego Portalem.
 • 3. Portal www.ekobudowanie24.pl jest prowadzony przez firmę (zwanym w dalszej części Regulaminu "Administratorem"): Press Transfer Sp. z o.o., ul. Bohaterów Września 1939 r. 7, z siedzibą w (12-100) Szczytno, NIP: 745-181-62-33, REGON: 280404097, Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000331536, Tel. 89 624 45 84, Konto Bankowe: 49 1160 2202 0000 0001 4372 3949.
 • 4. Regulamin jest integralną częścią korzystania z Serwisu internetowego www.ekobudowanie24.pl i określa zasady działania i funkcjonalności Serwisu oraz obowiązki i odpowiedzialność prawną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Serwisu.

§2. DEFINICJE

 • Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 • 1) Administrator - właściciel serwisu www.ekobudowanie24.pl Firma Press Transfer Sp. z o.o. ul. Bohaterów Września 1939 r. 7, z siedzibą w (12-100) Szczytno, NIP: 745-181-62-33, REGON: 280404097, Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000331536.
 • 2) Serwis - portal internetowy dostępny pod adresem www.ekobudowanie24.pl wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, danymi tekstowymi i graficznymi w tym zdjęciami, który jest dostępny za pomocą sieci internetu, którego celem jest przekazywanie i wymiana informacji oraz komunikacja pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 • 3) Redakcja Serwisu - Serwis prowadzi Administrator serwisu firma Press Transfer, która dba o wszystkie funkcjonalności i prawidłową pracę serwisu w tym także nadzoruje przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników serwisu.
 • 4) Użytkownik Serwisu - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być osoba prawna reprezentująca instytucje, firmę lub jednostkę organizacyjną, która przeszła pomyślnie proces rejestracji i posiada aktywne Konto składające się z loginu i hasła.
 • 5) Konto Użytkownika - Zbiór danych, który przygotowany i prowadzony jest przez Administratora dla Użytkownika Serwisu. Konto Użytkownika posiada login i hasło na którym gromadzone są wszelkie informacje i dane zarządzane przez Użytkownika Serwisu, informujące o jego operacjach i aktywności w ramach samodzielnej regulacji dodawania informacji do Konta w Serwisie.
 • 6) Profil Użytkownika - To zestaw informacji w ramach Konta Użytkownika, który z własnej inicjatywy dobrowolnie i osobiście wprowadzany jest przez Użytkownika Serwisu. Profil opisuje i prezentuje daną osobę oraz udostępnia niektóre dane dla innych Użytkowników Serwisu.
 • 7) Dane Osobowe - zbiór informacji o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania dotyczącego Użytkownika Serwisu, wprowadzony dobrowolnie w formularzu Profilu Użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawidłowym świadczeniem Usług określonym w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.    Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, jego działania i funkcjonalności oraz zasady postępowania Użytkownika Serwisu w ramach obowiązującego prawa  i oparty o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które określają prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu, jak również zakres odpowiedzialności i obowiązki Administratora jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego Serwisem.

 •  2.    Wymagania techniczne, które niezbędne są do użytkowania Serwisu:  
         
  2.1.    Połączenie z siecią Internet,
         
  2.2.    Posiadanie przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Firefox w wersji
                   12 lub wyższej, Chrome w wersji 19 lub wyższej lub Opera w wersji 12 lub wyższej,
          2.3.    Posiadanie i podanie adresu e-mail w celu dokonania rejestracji w Serwisie.

 • 3.    Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rejestracją i założeniem Konta Użytkownika w Serwisie. Warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika Serwisu na warunki Regulaminu.

§4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1.    Dokonujący rejestracji Użytkownik Serwisu akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia regulujące stosunek prawny między Użytkownikiem Serwisu a Administratorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych wynikających z publikacji na swoim Profilu Użytkownika, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 • 2.    Użytkownik Serwisu dokonujący swojej rejestracji w Serwisie oświadcza, iż podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora jego Danych Osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Usług Serwisu zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmianami).
 • 3.    Przy dokonywaniu rejestracji Użytkownik Serwisu może wyrazić dobrowolną, wyraźną zgodę na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.) na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych, udostępnionych w związku z rejestracją, w celach reklamy, promocji lub celach statystycznych oraz do badania rynku, a także preferencji i zachowań Użytkowników Serwisu.
 • 4.    Materiały zamieszczone przez Użytkownika Serwisu będą weryfikowane. Redakcja ma pełne prawo do modyfikowania, usuwania treści, zdjęć, filmów zamieszczonych i dodanych przez Użytkownika Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że podawane dane, treści, zdjęcia i filmy są niezgodne z Regulaminem, Administrator ma prawo odmowy ich publikowania w Serwisie lub całkowitego zablokowania Konta Użytkownika.  
 • 5.    Administrator ze względu na bezpieczeństwo i jakość Serwisu ma prawo zablokować Profil Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu i może zgłosić zgodnie z prawem polskim odpowiednim służbom i instytucjom naruszenie praw osób trzecich, których dobra zostały naruszone.
 • 6.    Zabrania się Użytkownikom Serwisu dodawania treści i publikowania w Serwisie zdjęć, filmów i komentarzy zawierających treści i informacje sprzeczne z prawem polskim lub łamiące normy społeczne, moralne i obyczajowe. Zabronione jest w szczególności wprowadzanie treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, erotykę, pornografię oraz treści obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawem autorskim. Zabrania się obrażania innych Użytkowników Serwisu.
 • 7.    Zabronione jest przekazywanie loginu i hasła Użytkownika Serwisu osobom trzecim.
 • 8.    Administrator nie udostępni informacji, Danych Osobowych Użytkowników Serwisu innym podmiotom bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie. Administrator dołoży wszelkich starań aby dane te były właściwie strzeżone, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz nie udostępni żadnych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu innym Użytkownikom Serwisu.
 • 9.    Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników Serwisu.
 • 10.    Administrator nie odpowiadają, w granicach obowiązujących przepisów prawa, za materiały przekazywane i publikowane przez Użytkownika Serwisu, za ich prawdziwość, autentyczność lub rzetelność. Treści umieszczane przez Użytkownika nie są poglądami, komentarzami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, usunięcia, skrócenia, redagowania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego i moralnego.
 • 11.    Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa i szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za niezgodne z prawem umieszczenie w Serwisie informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 • 12.    Administrator nie ponosi prawnej odpowiedzialności w przypadku skierowania  roszczeń przez inne osoby wobec Administratora, związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik Serwisu, który opublikował sporne Dane.
 • 13.    Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych poprzez wysłanie żądania na adres pocztowy lub elektroniczny Administratora. Realizacja żądania następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania żądania przez Użytkownika Profilu i skutkuje skasowaniem Profilu Użytkownika.

§5. REJESTRACJA PROFILU UŻYTKOWNIKA - ZASADY OGÓLNE

 • 1.    Osoba chcąca założyć Profil Użytkownika w Serwisie to osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, która podała swoje dane wymagane podczas rejestracji oraz w trakcie zmian na Profilu oraz zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE         

 • 1.    Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna Użytkownika Profilu pod adresem www.ekobudowanie24.pl – zakładka Regulamin w prawej dolnej części Serwisu. W trakcie logowania się oraz w całym okresie wprowadzania danych, Użytkownika Profilu obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego podczas pierwszej rejestracji.
 • 2.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez uzasadnionej przyczyny.
 • 3.     Serwis działa w oparciu o technologię plików Cookies. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www w sieci Internet, zapisywane i przechowywane na twardym dysku w komputerze Użytkownika. Celem tych plików jest zachowanie informacji i danych dotyczących korzystania Użytkownika ze stron www. Zalecane jest stosowanie przeglądarek, którego oprogramowanie obsługuje pliki Cookies w celu lepszego funkcjonowania i wyświetlania Serwisu. Brak obsługi plików Cookies przez przeglądarki nie powoduje braku korzystania z Serwisu.  
 • 4.    Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia i publikacji go na łamach Serwisu.
 • 5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Wersja 1.2. (Szczytno, 20.08.2014 r.)   

zamknij
poprzednia strona następna

Rabaty dla Ciebie!

 • Twoja Hurtownia

  Zobacz jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie !!!

  Zaloguj się
  aby otrzymać rabat.
 • Twoja Hurtownia

  Zobacz jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie !!!

  Zaloguj się
  aby otrzymać rabat.
 • Twoja Hurtownia

  Zobacz jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie !!!

  Zaloguj się
  aby otrzymać rabat.
 • Twoja Hurtownia

  Zobacz jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie !!!

  Zaloguj się
  aby otrzymać rabat.
 • Twoja Hurtownia

  Zobacz jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie !!!

  Zaloguj się
  aby otrzymać rabat.
zamknij
zamknij

Współpraca z Hurtowniami

 

                              

BUDUJESZ                                          REMONTUJESZ

 

JESTEŚ WŁAŚCICIELEM HURTOWNI

zwiększ swoją sprzedaż - skorzystaj z oferty rabatowej w naszym serwisie.

Chcesz zwiększyć sprzedaż swoich produktów?
Chcesz wiedzieć kto w Twojej okolicy buduje dom i potrzebuje materiałów wykończeniowych?


Już dziś dołącz do nas!
Jesteśmy portalem, który skupia użytkowników budujących, remontujących domy i mieszkania.

Znajdziemy dla Ciebie nowych klientów

...i przygotujemy dla nich rabaty na wybrany asortyment w Twojej hurtowni. A gdy zabraknie funduszy na dokończenie inwestycji, wskażemy proste finasowanie na dalsze prace budowlane.

Za naszym pośrednictwem użytkownik szybciej odnajdzie Twoją hurtownię!

Zapraszamy do współpracy hurtownie i dystrybutorów w całej Polsce.

Oferta Pakietu rabatowego:

 •     Baner rabatowy opracowany graficznie do wprowadzenia na stronie hurtowni
 •     Baner oferty kredytu gotówkowego dla klientów odwiedzających serwis hurtowni
 •     Wpis do wyszukiwarki w bazie firm w serwisie www.ekoenergia24.eu
 •     Kampania reklamowa na profilu FB serwisu www.ekobudowanie24.pl
 •     Okres trwania Pakietu 1 miesiąc
 •     Przygotowanie materiałów graficznych i kampanii 150 zł netto *
 •     Reklama self-ads na Facebook 150 zł netto

Opcje dodatkowe do Pakietu:

 • Reklamę Twojej hurtowni w serwisie www.ekobudowanie24.pl , www.ekoenergia24.eu *
 • Przygotowanie graficzne i wykonanie na zamówienie plastikowych kart firmowych (kalendarzyki listkowe) *
 • Poligrafia: wizytówki, ulotki, nadruki - możliwość zamówienia *

TWOJEJ HURTOWNI NIE MOŻE TU ZABRAKNĄĆ!!!

* Wszystkie opcje dodatkowe ustalane i naliczanane indywidualnie

zamknij

Etap budowy:

 • Inny etap budowy

Produkty ekoenergia24

prev next

nowe
konto!

załóż

wczytaj więcej wpisów..

Partnerzy